Вертикална планировка


Същността на вертикалното планиране е да се определят всички наклони, стълбища, подпорни стени, площадки, пътеки и подходи. С нея се дават коти на всички характерни точки на проектния терен и се планира начина на преодоляване на денивелацията.

Осъществяването на вертикалната планировка започва след приключване на строителните дейности в двора и някои предварителни дейности като почистване на терена, прокарване на различни комуникации / ток, водопровод, тръби за поливна система, канализация и др./

Целта на вертикалната планировка е повърхностното оттичане на атмосферните води – сняг, дъжд и други. Правилното оттичане се решава с проектиране на улици, кръстовища, паркинги, вътрешно квартални пространства. Важна част от вертикалната планировка е да реши и ерозионния проблем, защото свободният от застрояване терен трябва да бъде конструиран така, че при проектиране на откоси да не се отмива почвата. Вертикалната планировка прави и баланс на земните маси и запазва местната почва.

След като се реши вертикалната планировка ландшафтният архитект поема направата на настилките, детайлите на настилките, детайлите на стъпалата, така че на определен обект да бъдат хармонични с избраното решение за самата постройка – и като материал, и като изпълнение. Целта на парковото строителство е освен да взима под внимание техническото решение, да допринася и за естетическата стойност на обекта.